Historie

Skytternes Historie

Skyttesagen i Danmark er nærmest rejst efter forbillede fra England, hvor der i 1859 dannedes frivillige skyttekorps.

Ved et møde på Odense Rådhus den 3. januar 1866 blev Odense Amts Skytteforening stiftet. I dette møde deltog 170 mænd fra de enkelte sogne. Fra Højby deltog sognefoged Niels Rasmussen.

 

Odense Amt blev inddelt i 19 kredse.

Efter mødet i Odense samledes de beboere fra Højby, der var interesseret i at Højby Skytteforening blev en realitet.

Den indtrådte i Odense Amts Skytteforening 7. kreds og udgjorde den 3. deling.

Datoen for oprettelsen af Højby skytteforening kendes ikke, men det ses i regnskabet for Odense Amts Skytteforening at der er indgået betaling fra Højby Skytteforening Den 17. marts 1866.

 
Dette viser at der har været stor interesse for sagen, i hele Odense Amt blev der oprettet 23 kredse med 1799 aktive.

Øvelserne foregik hver anden søndag eftermiddag fra 1. april til 1. oktober, samt i vinterperioden når det fandtes belejligt. Mødte en skytte ikke op, måtte han betale 4 skilling.

I en rapport fra 10. maj 1868 fortælles om, hvordan sådan en øvelse foregik.
Skytterne mødte kl. 14.30, hvor alle affyrede 3 skud. Herefter blev der øvet i eksercits, march og legemsøvelser. Kl. 17.00 kom kaptajn Toldberg for at inspicere. Såvel kaptajnen som bestyrelsen var meget tilfreds med hvad de havde set.

Det fortælles at der i 1874 afholdtes distriktsstævne i Højby med deltagelse af 76 skytter fra Rolfsted, Sdr. Nærå, Nr. Lyndelse og Højby.
Hver skytte skød 3 skud på 300 alen banen ( 188 meter ), ved stævnet opnåede Højby en 5. , 6. og en 10. plads den sidste med 11 point af 18 mulige. Foreningen har ligget i den bedste halvdel af de forsamlede foreninger, selv i dag er vi stadig med i toppen.

På grund af krigen ( 1940 – 45 ) blev det forbudt at skyde med gevær, hvorfor man i stedet for gik over til at skyde med bue og pil. Det foregik i Højbyskoven, det var der ikke den store interesse i.

Skydepladsen menes at have ligget i skoven altid, der findes ikke noget skriftligt, der fortæller hvor i skoven pladsen lå.

Medlemstallet har lige siden start ligget på 20 – 50 personer op til ca. 1974.

I året 1969 blev der indrettet en indendørs 15 meter bane i den tidligere skole i Sdr. Nærå .
Den kunne man opsige lejemålet fra i 1979, idet der i forbindelse med det nye skolebyggeri i Højby, blev indrettet lokaler til indendørsskydning i kælderen.
Disse lokaler blev indviet den 19. maj 1979 og træningen begyndte i eftersommeren 1979, hvor der nu også blev mulighed for pistolskydning for voksne.

I 1982 blev udendørsskydningen i Højbyskoven lukket helt, man bruger nu banerne i Bullerup.

I 1970 da Højby bliver skilt fra Årslev kommune, og kommer ind under Odense kommune begyndte de at tilbyde skoleeleverne fritidsaktiviteter i forbindelse med sommerferien, der kom op til 165 børn det første år, der hver fik 20 skud betalt af Odense kommune.

Året efter kom der 240 børn. Det betød større tilgang af medlemmer.

I 1978 ejede foreningen 10 kortdistance- og 6 langdistangcegeværer, i dag ejer vi 16 kort- og 9 langdistancegeværer og 10 pistoler. Og har for få år siden været Fyns mester i pistol. ( 15 m )

I 2009 gennemgik 15 m.banen på Højby Skole en større renovering og fremstår således som en af Fyns bedste / flotteste skydebaner bla. med elektriske hæve / sænkebord ved hver skytte, i samme omgang blev vores ventilation også optimeret og banen lever fuldt ud op til kravene for en bane i 2013

 

Formanden.